Rezervácie

"/> Rezervácie - Pausa.sk

Rezervácie

(povinné)

ŠkolenieKurz ITLDopravoprojekt
 

* Súhlas so spracovaním osobných údajov

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV - GDPR - platnosť od 25.5.2018 - viac info...

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Potvrdením a súhlasom vyššie udeľujem prevádzkovateľovi D&S catering spol. s. r. o., Studenohorská 69, 841 03, Bratislava, IČO: 45925283 (ďalej len: „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel objednávkového obedového systému.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle.

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

- moje osobné údaje budú spracovávané na identifikáciu jednotlivých objednávok jedál.
- moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané po dobu 24hodín a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
- ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
- v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
- beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
- beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

 
 

Výber jedla

V cene jedného MENU je zahrnutá polievka a hlavné jedlo ( + šalát v prípade ponuky)
1x MENU = 1x odoslaná objednávka

Objednávky jedál sú príjmané deň vopred a to do 0:00 hod. Po 0:00 hod nebudú objednávky akceptované!

Polievka

Pondelok - Paradajková so syrom
Utorok - Rascová s vajcom
Streda - Vývar s cestovinou
Štvrtok - Fazuľová s klobásou
Piatok - Minestrone

 


 

Hmotnosť: polievka 0,25 l, mäso (v surovom stave) 120 g, príloha 200 g, cestovina 200 g, šalát 150 g

 

(Platba možná len v hotovosti a stravovacími lístkami)